ShareMusic använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies
Foto: ShareMusic & Performing Arts

Alla verkar må bra?

Lyssna på texten

Lättläst version

FUNK – Folkhälsoenkät Ung + kultur

Enligt Barnkonventionen, artikel 12, har alla barn rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. I Jönköpings län genomförs vart tredje år en enkät om hälsa och levnadsvanor bland ungdomarna i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet i samtliga kommuner. Resultatet sammanställs i en rapport. För att nå ut med rapporten till fler ungdomar startades pilotprojektet FUNK – Folkhälsoenkät Ung + Kultur. ShareMusic & Performing Arts var en av aktörerna som fick i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt inom dessa ramar.

Skapande utifrån deltagarnas förutsättningar

Tanken var att utveckla workshopmetodik med lärare på Finnvedens gymnasium som de skulle kunna använda fortsättningsvis. Arbetet gick ut på att vi skulle generera och gestalta nytt konstnärligt material med utgångspunkt i resultaten från Folkhälsoenkät Ung. Ett koncept testades där elever och lärare skapade tillsammans och vi utgick från deltagarnas olika förutsättningar. För oss på ShareMusic var det extra viktigt att arbeta med en blandad grupp där det fanns elever med och utan funktionsnedsättning.

Att barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället (Barnkonventionen artikel 23) är en grundläggande princip i vårt arbete. Det är en självklarhet för oss att ett inkluderande sätt gagnar alla och ett av våra verksamhetsområden är att sprida kunskap och erbjuda erfarenheter om inkluderande konstnärligt arbete inom hela utbildningsväsendet. Därför var det av vikt att både elever och personal från gymnasiesärskolan och estetprogrammet deltog i arbetet.

Eleverna med i hela processen

Eleverna har varit involverade i projektet från början. Det var eleverna som valde tema utifrån enkäten, bidrog med idéer och förslag under den konstnärliga processen och deltog utifrån sina individuella förutsättningar. ShareMusics workshopledare fanns där som vägledare och inspiratörer, med råd och verktyg. De skapade ramarna medan eleverna bidrog med innehållet. Arbetet utmynnade i föreställningen Alla verkar må bra? som visades för andra elever och lärare på skolan.

Inspiration och pedagogiskt stöd

Vi har nu tagit fram ett häfte där vi presenterar hur projektet gick till. Det kan användas som inspiration och pedagogiskt stöd för de som vill prova på liknande arbete på egen hand. Arbetsprocessen har strukturerats och delats upp kronologiskt så att det ska vara lätt att följa. Materialet bygger på intervjuer med ShareMusics workshopledare Tomas Hulenvik Klingberg, tonsättare och musiker, och Micaela Lothigius, koreograf och rörelsepedagog, som tillsammans ledde det kreativa arbetet under FUNK-projektet. Intervjuerna genomfördes löpande under projektets gång i syfte att fånga processen och ledarnas reflektioner. I slutet av detta häfte finns intervjuer med både elever och skolpersonal för att ge olika perspektiv på arbetet och hur det har påverkat dem. Det finns också tips om vilka musikinstrument som har använts i arbetet.

Du hittar hela häftet här som PDF. Läs online eller ladda ned!

Alla foton i bildgalleriet: ShareMusic & Performing Arts

Definitioner

Mer Information

Lyssna på texten

Lättläst version

Definitioner

Bildgalleri

Upptäck mer

By clicking “Accept All”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
By clicking “Accept All”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.